Thấy chém nhau trong giấc mơ có thể làm giàu? Mang tới điềm lành hay dữ?