Thấy phật bà quan âm trong mơ là điềm gì? Đánh số mấy?