Giấc mơ về tôm phản ánh điều gì? Cất giấu con số nào?